طراحی پلان

طراحی پلان

شالوده ی اصلی و روح یک فضا در طراحی پلان آن مجموعه است. ما در این قسمت با رعایت اصول معماری و روابط فضایی به دسترسی های مناسب، ابعاد بهینه و زیبایی بصری پروژه شما می اندیشیم. طراحی پلان در پروسه طراحی ما همراه با نگاهی به حجم و پیش بینی نیازهای فضایی و زیبا شناختی کارفرما در مراحل بعدی طراحی می باشد که در نهایت باعث تکمیل طرح به صورت یک واحد به هم پیوسته خواهد شد.