طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک

طراحی کلاسیک- طراحی و اجرای سبک کلاسیک- دگرش-استودیو معماری دگرش- دگرش استودیو-استودیو دگرش-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کلاسیک درنور-طراحی کلاسیک در نور-طراحی کلاسیک در ساری-طراحی کلاسیک در دریا کنار-طراحی کلاسیک خزرشهر-طراحی داخلی کلاسیک در دریا کنار-طراحی داخلی کلاسیک در شمال- طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک- طراحی داخلی ویلا مدرن - طراحی داخلی ویلا کلاسیک-طراحی مدرندر بابل-طراحی کلاسیک در بابل-طراحی مدرن در آمل-طراحی کلاسیک در آمل- طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی

طراحی داخلی ویلا|

 

در این مقاله موارد زیر را می خوانید:

طراحی داخلی ویلا|

نور در فضای داخلی ویلا|

جهت گیری فضاها در طراحی داخلی ویلا|

نورپردازی فضای داخلی ویلا

انواع نورپردازی ویلا

بافت در طراحی داخلی ویلا|

رنگ در طراحی داخلی ویلا|

انواع سبک طراحی داخلی ویلا|

 

 

طراحی داخلی ویلا|

عبارت است از بهبود کارکرد فیزیکی و روانی فضاهای داخلی ‎جهت تسهیل انجام فعالیتهای

روزمره زندگی در آنها . بخش اعظم عمر ما در فضاهای داخلی بناها سپری می‌شود. این فضاها محیطی را ایجاد

می‌کنند که پاسخگوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز به سرپناه بوده و بسیاری از فعالیتهای ما در آن صورت

می‌گیرد.

همچنین آنچه به یک بنا روح می‌بخشد، فضای داخلی آن است. بنابراین می‌توان گفت کیفیت فضای داخلی از یک

طرف تأثیر مستقیمی‌بر نحوه انجام فعالیتهای ما در آن دارد و از طرف دیگر نگرش، احوال و شخصیت ما را

تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس، هدف طراحی داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحتی

زندگی در آن است .

فضای معماری بدون طراحی داخلی یا اصلاً قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن ، کار آیی لازم

و بهینه را نخواهد داشت

.

طراحی داخلی زندگی همه آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تأثیرات آن در زندگی به وضوح قابل مشاهده

است. از اینرو موضوع طراحی داخلی به هیچ وجه محدود به اقشار مرفه و خانه‌های اعیانی نیست.

از آنجا که طراحی داخلی در ارتباط مستقیم با ویژگیهای روحی روانی انسان قرار دارد، بایستی برای نیل به یک

طرح مطلوب، ویژگیهای رفتارهای انسانی در فضاهای داخلی زیستی اعم از عمومی‌و خصوصی، در طراحی به

دقت مورد توجه قرار گیرد.از اینرو طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دو مقوله سروکار دارد: کاربرد آن

فضا، و احساس و تأثیری که می‌خواهد آن فضا بر استفاده کننده داشته باشد.

.

طراحی داخلی ویلا|-طراحی کلاسیک- طراحی و اجرای سبک کلاسیک- دگرش-استودیو معماری دگرش- دگرش استودیو-استودیو دگرش-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کلاسیک درنور-طراحی کلاسیک در نور-طراحی کلاسیک در ساری-طراحی کلاسیک در دریا کنار-طراحی کلاسیک خزرشهر-طراحی داخلی کلاسیک در دریا کنار-طراحی داخلی کلاسیک در شمال- طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک- طراحی داخلی ویلا مدرن - طراحی داخلی ویلا کلاسیک-طراحی مدرندر بابل-طراحی کلاسیک در بابل-طراحی مدرن در آمل-طراحی کلاسیک در آمل-
طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی
طراحی داخلی ویلا|-طراحی کلاسیک- طراحی و اجرای سبک کلاسیک- دگرش-استودیو معماری دگرش- دگرش استودیو-استودیو دگرش-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کلاسیک درنور-طراحی کلاسیک در نور-طراحی کلاسیک در ساری-طراحی کلاسیک در دریا کنار-طراحی کلاسیک خزرشهر-طراحی داخلی کلاسیک در دریا کنار-طراحی داخلی کلاسیک در شمال- طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک- طراحی داخلی ویلا مدرن - طراحی داخلی ویلا کلاسیک-طراحی مدرندر بابل-طراحی کلاسیک در بابل-طراحی مدرن در آمل-طراحی کلاسیک در آمل-
طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی
طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی

طراحی داخلی طیف گوناگونی از عناصر و مؤلفه‌ها از قبیل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر

کارکردی و تزیینی و مبلمان را در برمی‌گیرد. این عناصر ابزارهای کار طراح هستند که همگی باید بطور

هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوشایند قرار گیرند.

طراحی داخلی ویلا|-طراحی کلاسیک- طراحی و اجرای سبک کلاسیک- دگرش-استودیو معماری دگرش- دگرش استودیو-استودیو دگرش-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کلاسیک درنور-طراحی کلاسیک در نور-طراحی کلاسیک در ساری-طراحی کلاسیک در دریا کنار-طراحی کلاسیک خزرشهر-طراحی داخلی کلاسیک در دریا کنار-طراحی داخلی کلاسیک در شمال- طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک- طراحی داخلی ویلا مدرن - طراحی داخلی ویلا کلاسیک-طراحی مدرندر بابل-طراحی کلاسیک در بابل-طراحی مدرن در آمل-طراحی کلاسیک در آمل-
طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی
طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی

نور در فضای داخلی ویلا|

نور عنصری است که با آن دیدن اشیا ممکن می‌شود. نور می‌تواند ریتم خلاقانه ای به یک فضای داخلی ببخشد.

بدون نور، نه فرم را احساس می‌توان کرد، نه رنگ را و نه بافت را. نورپردازی در یک فضای داخلی پیامدهای

مهمی‌در بردارد. چه بسا نورپردازی مناسب یک فضا آن فضا را خوشامد و چشم نواز کند. نورپردازی در کنار

ابعاد زیباشناختی، بعد عملکردی هم دارد. نور مناسب در طول شب در یک فضای داخلی می‌تواند حس محدود

بودن یا ابهام و هراس را بر طرف کند. به کمک نورپردازی می‌توان یک فضای داخلی را به جزایر نورانی

متنوعی تبدیل کرد. پس، از باب مثال، غذاخوری باید نور ملایم و گرمی‌داشته باشد یا بهترین نورها برای حمام،

منابع نوری کم ولتاژ هستند.

.

 

طراحی داخلی ویلا|-طراحی کلاسیک- طراحی و اجرای سبک کلاسیک- دگرش-استودیو معماری دگرش- دگرش استودیو-استودیو دگرش-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کلاسیک درنور-طراحی کلاسیک در نور-طراحی کلاسیک در ساری-طراحی کلاسیک در دریا کنار-طراحی کلاسیک خزرشهر-طراحی داخلی کلاسیک در دریا کنار-طراحی داخلی کلاسیک در شمال- طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک- طراحی داخلی ویلا مدرن - طراحی داخلی ویلا کلاسیک-طراحی مدرندر بابل-طراحی کلاسیک در بابل-طراحی مدرن در آمل-طراحی کلاسیک در آمل-
طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی

.

جهت گیری فضاها در طراحی داخلی ویلا|

نور طبیعی، یک معیار کیفی مهم برای یک ویلا است.بازشوهای بزرگ و کوچک برای دعوت نور به داخل ،

تفاوت قابل توجهی در ویلا به وجود می‌آورند،

همچنین جهت تابش نور از جهات چهارگانه شمال، جنوب، شرق وغرب نیز بسیار حائز اهمیت است. خورشید از

شرق طلوع می‌کند و هنگامی‌که در ارتفاع پایین آسمان قرار دارد

فضاهایی را روشن می‌کند که معمولاً صبحگاهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این جانمایی بسیار مطلوب برای

آشپزخانه‌ها، اتاق خواب‌های بزرگ و حمام‌ها است. سمت جنوب قسمت عمده نور خورشید را جذب می‌کند. لذا

برای فضاهایی برای کودکان، اتاق ناهارخوری، تراس و پاسیوهای شیشه ای و فضاهای دیگر که به طور مشخص

از صبح تا بعد از ظهر بیشترین بهره را از نور و روشنایی کسب می‌کنند، مناسب می‌باشد.خورشید در غرب

غروب می‌کند و می‌تواند فضاهایی مانند اتاق‌های نشیمن عمومی‌و فضاهای استراحت را که به طور مشخص هنگام

بعد از ظهر و عصر مورد استفاده قرار می‌گیرند ، روشن نماید.

.

 

طراحی داخلی ویلا|-طراحی کلاسیک- طراحی و اجرای سبک کلاسیک- دگرش-استودیو معماری دگرش- دگرش استودیو-استودیو دگرش-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کلاسیک درنور-طراحی کلاسیک در نور-طراحی کلاسیک در ساری-طراحی کلاسیک در دریا کنار-طراحی کلاسیک خزرشهر-طراحی داخلی کلاسیک در دریا کنار-طراحی داخلی کلاسیک در شمال- طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک- طراحی داخلی ویلا مدرن - طراحی داخلی ویلا کلاسیک-طراحی مدرندر بابل-طراحی کلاسیک در بابل-طراحی مدرن در آمل-طراحی کلاسیک در آمل-
طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی
طراحی داخلی ویلا|-طراحی کلاسیک- طراحی و اجرای سبک کلاسیک- دگرش-استودیو معماری دگرش- دگرش استودیو-استودیو دگرش-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کلاسیک درنور-طراحی کلاسیک در نور-طراحی کلاسیک در ساری-طراحی کلاسیک در دریا کنار-طراحی کلاسیک خزرشهر-طراحی داخلی کلاسیک در دریا کنار-طراحی داخلی کلاسیک در شمال- طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک- طراحی داخلی ویلا مدرن - طراحی داخلی ویلا کلاسیک-طراحی مدرندر بابل-طراحی کلاسیک در بابل-طراحی مدرن در آمل-طراحی کلاسیک در آمل-
طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی
طراحی داخلی ویلا|-طراحی کلاسیک- طراحی و اجرای سبک کلاسیک- دگرش-استودیو معماری دگرش- دگرش استودیو-استودیو دگرش-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کلاسیک درنور-طراحی کلاسیک در نور-طراحی کلاسیک در ساری-طراحی کلاسیک در دریا کنار-طراحی کلاسیک خزرشهر-طراحی داخلی کلاسیک در دریا کنار-طراحی داخلی کلاسیک در شمال- طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک- طراحی داخلی ویلا مدرن - طراحی داخلی ویلا کلاسیک-طراحی مدرندر بابل-طراحی کلاسیک در بابل-طراحی مدرن در آمل-طراحی کلاسیک در آمل-
طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی

.

نورپردازی فضای داخلی ویلا

می‌توان به وســیله نور، فضایی را وسیع تر و یا کوچک تر نمایش داد. طراحی داخلی ویلا‌ یا باغ ویلا در مورد

ســطوح مجاور ســعی شــود از تفاوت زیاد شدت روشنایی ســطوح پرهیز شود زیرا این عامل باعث خســتگی

چشــم شــده و قابلیت دیــد در این ناحیــه را مختل می‌کند. انتخاب منابع نوری باید به گونه ای طراحی شــده باشــد

که به راحتی بتوان نور اتاق را از یک اتاق نورانی، به یک اتاق آرام به وسیله کم نور کننده‌ها (دیمر) زیاد یا کم

کرد و مثلا به نوری ملایم تبدیل نمود.

.

 

طراحی داخلی ویلا|-طراحی کلاسیک- طراحی و اجرای سبک کلاسیک- دگرش-استودیو معماری دگرش- دگرش استودیو-استودیو دگرش-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کلاسیک درنور-طراحی کلاسیک در نور-طراحی کلاسیک در ساری-طراحی کلاسیک در دریا کنار-طراحی کلاسیک خزرشهر-طراحی داخلی کلاسیک در دریا کنار-طراحی داخلی کلاسیک در شمال- طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک- طراحی داخلی ویلا مدرن - طراحی داخلی ویلا کلاسیک-طراحی مدرندر بابل-طراحی کلاسیک در بابل-طراحی مدرن در آمل-طراحی کلاسیک در آمل-
طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی

.

انواع نورپردازی ویلا

  • نور پردازی پس زمینه
  •  
  • نور پردازی تاکیدی
  •  
  • نور پردازی مخفی
  •  
  • نور پردازی دکوراتیو

.

نور پردازی پس زمینه

نور پس زمینه که به نور محیطی یا نور عمومی‌نیز شناخته می‌شود ، در حقیقت نور پردازی عملی درون یک اتاق

است که دیدن به کمک آن ممکن می‌شود.

نور پردازی تاکیدی

زمانی که به سطح سراسری نور پس زمینه متناسب با اتاق مورد نظر یعنی نور پردازی عمومی‌فضا، دست یافتید،

این نور پردازی تاکیدی ست که جذابیت و تمرکز آفریده و کنتراست را به اتاق می‌افزاید.

نور پردازی مخفی

به عنوان بخشی از نور پردازی پس زمینه یا نور پردازی تاکیدی به حساب می‌آید و برای پنهان داشتن منبع نور

تکنیک‌های متفاوتی وجود دارد.

نور پردازی دکوراتیو

نورهای دکوراتیو گزینه‌هایی صرفاً شخصی و زیبایی هستند که می‌توانند بخشی از نور عمومی‌یا نورپردازی مولد

حس و حال را در یک اتاق شکل دهند.

طراحی داخلی ویلا|-طراحی کلاسیک- طراحی و اجرای سبک کلاسیک- دگرش-استودیو معماری دگرش- دگرش استودیو-استودیو دگرش-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کلاسیک درنور-طراحی کلاسیک در نور-طراحی کلاسیک در ساری-طراحی کلاسیک در دریا کنار-طراحی کلاسیک خزرشهر-طراحی داخلی کلاسیک در دریا کنار-طراحی داخلی کلاسیک در شمال- طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک- طراحی داخلی ویلا مدرن - طراحی داخلی ویلا کلاسیک-طراحی مدرندر بابل-طراحی کلاسیک در بابل-طراحی مدرن در آمل-طراحی کلاسیک در آمل-
طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی

.

 

بافت در طراحی داخلی ویلا|

طراحی داخلی ویلا بافـت مشخصـه ای از یک شیء اسـت که با لمس کـردن یا دیدن به چشـم می‌آید. بافت می‌تواند

نرم یا خشن، کشیده یا برجسته، زبر یا مخملی و یا ابریشمی‌باشد.

در طراحی داخلی پوسته‌ها و سطوح فضایی معمولاً بسته به عملکرد هر فضا تغییر می‌کند. چه بسا طراحی داخلی

یک خانه نیازمند سطوحی نرم و منعطف باشد ، اما فضای داخلی یک سینما چنین سطوحی را برنتابد.

.

 

طراحی داخلی ویلا|-طراحی کلاسیک- طراحی و اجرای سبک کلاسیک- دگرش-استودیو معماری دگرش- دگرش استودیو-استودیو دگرش-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کلاسیک درنور-طراحی کلاسیک در نور-طراحی کلاسیک در ساری-طراحی کلاسیک در دریا کنار-طراحی کلاسیک خزرشهر-طراحی داخلی کلاسیک در دریا کنار-طراحی داخلی کلاسیک در شمال- طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک- طراحی داخلی ویلا مدرن - طراحی داخلی ویلا کلاسیک-طراحی مدرندر بابل-طراحی کلاسیک در بابل-طراحی مدرن در آمل-طراحی کلاسیک در آمل-
طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی
طراحی داخلی ویلا|-طراحی کلاسیک- طراحی و اجرای سبک کلاسیک- دگرش-استودیو معماری دگرش- دگرش استودیو-استودیو دگرش-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کلاسیک درنور-طراحی کلاسیک در نور-طراحی کلاسیک در ساری-طراحی کلاسیک در دریا کنار-طراحی کلاسیک خزرشهر-طراحی داخلی کلاسیک در دریا کنار-طراحی داخلی کلاسیک در شمال- طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک- طراحی داخلی ویلا مدرن - طراحی داخلی ویلا کلاسیک-طراحی مدرندر بابل-طراحی کلاسیک در بابل-طراحی مدرن در آمل-طراحی کلاسیک در آمل-
طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی

.

رنگ در طراحی داخلی ویلا|

در تعریف رنگ آن را خاصیت بصری فرم دانسته اند. در حقیقت عنصر فرم از طریق رنگ معنا می‌یابد.

رنگ در طراحی داخلی احساس آدمی‌را تحت تأثیر قرار داده و روی فرم تأکید می‌کند، ضمن آنکه رنگ، حس

مقیاس را هم موجب می‌شود. کاربرد رنگ هم ، از یک فضای داخل به فضای دیگر فرق می‌کند و در کاربرد

رنگ ، توجه به خصلت‌های روانی آدمیان ضرورت تام دارد.

 

طراحی داخلی ویلا|-طراحی کلاسیک- طراحی و اجرای سبک کلاسیک- دگرش-استودیو معماری دگرش- دگرش استودیو-استودیو دگرش-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کلاسیک درنور-طراحی کلاسیک در نور-طراحی کلاسیک در ساری-طراحی کلاسیک در دریا کنار-طراحی کلاسیک خزرشهر-طراحی داخلی کلاسیک در دریا کنار-طراحی داخلی کلاسیک در شمال- طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک- طراحی داخلی ویلا مدرن - طراحی داخلی ویلا کلاسیک-طراحی مدرندر بابل-طراحی کلاسیک در بابل-طراحی مدرن در آمل-طراحی کلاسیک در آمل-
طراحی داخلی ویلا مدرن و کلاسیک-طراحی ویلا در بابل-طراحی ویلا در آمل-طراحی ویلا در ساری-طراحی ویلای لوکس-طراحی داخلی ویلا در بابل-طراحی داخلی ویلا-طراحی معماری-طراحی داخلی در شمال-طراحی داخلی مدرن-طراحی داخلی کلاسیک-طراحی داخلی کویلای مدرن-طراحی داخلی ویلا مدرن-طراحی معماری ویلا-طراحی معماری داخلی –طراحی حال-طراحی اتاق خواب-طراحی هال-طراحی و رنگ آمیزی دیواری-نورپردازی-طراحی نورپردازی داخلی

 

.

انواع سبک طراحی داخلی ویلا|

در این سبک، شاید یافتن یک الگوی عمومی‌برای آثار امروزی کار دشواری باشد. با این حال می‌توان

طراحی داخلی امروزی را در دو گروه عمده مشاهده کرد: کلاسیک و مدرن.

معماری کلاسیک به طور عمده یک سلیقه مردم‌پسند است و بیشتر مربوط به اصول دکوراسیون قصرهای

لویی‌هاست و در انواع اصیل و دقیق هنوز کاری قابل ستایش است.

اما آنچه دیده می‌شود رویکردی گران‌قیمت و گاه ارزان‌قیمت است که از طریق اضافه کردن عناصر تزیینی به

عناصر ساختاری تبدیل می‌شود و تلاش فراوانی برای پنهان کردن معایب اجرا و جزییات صورت می‌گیرد.

ایده کلی در این نوع طرحها عبارت است از روی هم گذاشتن تزیینات و همیشه چیزی به چیز دیگر اضافه

می‌شود.

شاید اقبال عامه مردم به این طرح‌ها به علت درک سریع آن‌ها از روی فرم‌های شناخته شده‌ای باشد که در ذهن به

آن‌ها عادت دارند.

در چنین طرح‌هایی نمادها تنها بار بصری دارند و به راحتی قابل درک و ارزیابی‌اند. از طرف دیگر می‌دانیم که

این گونه طرح‌ها زمانی نشانه ثروتمندی و تعلق به لایه‌های روشنفکری و بالاتر جامعه بوده است.

منبع : www.shahrgorup.com

گروه توسعه مسکن شهر

استودیو معماری دگرش

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید