تیم ما

مهندس وحید قلی زاده

مدیر عامل

کارشناس ارشد عمران

 

تانیا سرایی

مدیر واحد طراحی

کارشناسی ارشد معماری

رضا غفاری

واحد کنترل پروژه

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

رضا علی اکبرپور

سرپرست کارگاه

کارشناسی عمران

محجوبه نظری

مدیر سایت و رسانه

کارشناسی ارشد کامپیوتر

مائده قاسمی

طراح

کارشناسی ارشد معماری

فاطمه زاهدیان

طراح

کارشناسی معماری

آرزو میرمحمدی

حسابدار

حسابداری