افتتاحیه سردرب مرکز نگهداری معلولین نوشیروانی بابل