16
مارس

طراحی آپارتمان متناسب دوران کرونا

بدون شک شرایط زندگی در هردوره ای، سبب تغییراتی در طراحی خانه ها می شود که هر طراح باید در نظربگیرد. طراحی در دوران کرونا و یا سبک زندگی...

ادامه مطلب